Studiedag: Procesregie, verbinding tussen “binnen” en “buiten”

10-02-2017  13:18  in Geen categorie

Beleid wordt tegenwoordig niet alleen binnen de gemeentehuizen (provinciehuizen, etc.) gemaakt. Steeds vaker nemen groepen inwoners het initiatief om iets ‘voor elkaar’ te krijgen. Of het nu gaat om het vergroten van de verkeersveiligheid in de wijk of de kern, de aanleg van een speeltuin, het in eigen beheer nemen van openbaar groen of iets anders dat men gerealiseerd wil zien, het startpunt ligt in de samenleving en niet in bij de overheid. In de meeste gevallen wenden de inwoners zich wel tot de overheid met de vraag om ondersteuning. Hierdoor is ook (nog steeds) noodzakelijk dat politiek-bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt.

Van de overheidsadviseur wordt steeds meer verwacht dat gelijk naar binnen en buiten wordt gekeken.

  • Buiten: wat is nodig in de samenleving? Wat is het gewenste maatschappelijk effect (de “opgave”), welke actoren zijn daarmee verbonden en hoe kan het effect bereikt worden?
  • Binnen: wie zijn intern nodig om daaraan bij te dragen? Hoe verbind je de interne domeinen (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) met het externe doel?

Voor de adviseur die hiervoor wordt ingeschakeld betekent dit een totaal andere rol, namelijk die van procesregisseur. Een rol die andere vaardigheden vereist dan de rol van beleidsadviseur.

In deze training gaat u actief aan het werk met de methodiek van procesmanagement en leert u zich bewust te zijn van uw stijl als procesregisseur. Regisseren van processen speelt vaak een rol wanneer veel partijen betrokken zijn (en daarmee qua gedrag soms onvoorspelbaar zijn. Ook wordt de methodiek ingezet bij of complexe vraagstukken / besluitvormingsprocessen. Dit vinden we zowel bij de overheid, maatschappelijke organisatie en bij bedrijven. De filosofie van procesregie is besturing of beïnvloeding van netwerk en omgeving om doelen te bereiken. Draagvlak en haalbaarheid moeten in balans blijven. Dit vraagt een voortdurende afweging tussen het verbeteren van de inhoud van het initiatief en het verbinden van partijen daaraan. Vertrouwen op de inbreng van de betrokken actoren staat hierbij voorop. Samen ontwikkel je ideeën. Om succesvol te kunnen opereren heeft een procesregisseur een breed palet aan interventietechnieken in zijn gereedschapskist. Hij/zij is in staat om flexibel te zijn in managementstijl en moet het liefst onafhankelijk van het idee/initiatief worden gezien.

Voor wie

U bent beleidsmedewerker of – adviseur en uw gemeente krijgt steeds vaker te maken met initiatieven vanuit de samenleving. U wordt dan ingeschakeld om deze inwoners te ondersteunen en het proces te begeleiden. Wat dat betekent leert u in deze training.

Thema’s

 Theorie van procesmatig werken

  • Aanleiding (historische context, huidige stand van zaken en uitdagingen voor de komende jaren, relevantie bij een meer participatieve wijze van werken)
  • Theoretisch kader (de theorie nader uitgewerkt): procesregie, krachtenveldanalyse, netwerkanalyse en invloed zonder macht.

Procesregisseur, inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling

  • Positionering (inhoud versus proces)
  • Competenties van de procesregisseur
  • Handvatten voor het opstellen van een eigen ontwikkelplan

Verbinding theorie en praktijk

  • De organisatie (wat moet er in de organisatie gebeuren om procesregie succesvol te laten zijn)
  • Politiek bestuurlijke component van procesregie (hoe zijn raad en college hierin gepositioneerd?)
  • Ontwikkeling van een eigen plan van aanpak

Programma

Het programma bestaat uit de drie hierboven genoemde thema’s. Doordat veel ruimte wordt geboden voor inbreng van de deelnemers kent het programma de nodige flexibiliteit. Ook is er aandacht voor oefeningen en feedback. De dag begint om 09.30 uur en eindigt rond de klok van 16.30 uur. Naast de lunch van 12.30-13.30 uur zullen er voldoende korte pauzes zijn.

Docent / trainer

Uw trainer is dhr. W. (Wilco) van Egmond. Wilco heeft ruim 20 jaar gewerkt in het openbaar bestuur als directeur in een 100.000+ gemeente en als gemeentesecretaris in aantal kleinere gemeenten. Wilco is van oorsprong jurist (doctoraalstudie Nederlands Recht met als specialisatie o.a. staats- en bestuursrecht) en gecertificeerd als coach en mediator. Wilco verzorgt al een aantal jaren tal van trainingen op verschillende gebieden binnen het openbaar bestuur. Hij is een inspirerende trainer die o.a. met behulp van afwisselende werkvormen de mensen beter laat functioneren. Zijn trainingen worden gewaardeerd met minimaal een 8.

Naast deze docent zijn er één of meer gastsprekers vanuit de praktijk.

Investering

De investering voor deze dag bedraagt Eur 695 per deelnemer. Deze investering is inclusief voorbereiding, uitvoering, reiskosten trainer en kosten accommodatie.

Het maximum aantal deelnemers aan deze studiedag bedraagt 12. De datum wordt door de deelnemers bepaald via een datumprikker waardoor de leergang altijd in uw agenda past!

Deze training wordt ook incompany aangeboden. Het programma kan dan geheel aangepast worden aan uw wensen! Indien u hier belangstelling voor heeft maken we graag een offerte op maat. Neem hiervoor contact op met de Publiek Academie.

Tarieven zijn exclusief BTW. De leveringsvoorwaarden van de Publiek Academie en Publiek.nl zijn van toepassing.

INSCHRIJVEN