Voorwaarden Publiek Academie

Artikel 1 Reikwijdte

Publiek Academie, Publiek Academy, Publiek.Academie en publiekacademie.nl zijn geregistreerde handelsmerken van Publiek.nl B.V.

Onder programma’s vallen zowel het betaalde als onbetaalde (gratis) aanbod van Publiek.nl c.q. de Publiek Academie.

Programmadeelnemer is de natuurlijke persoon die deelneemt aan een programma c.q. daar de intentie toe heeft. Programmaopdrachtgever is de partij die formeel de overeenkomst voor deelname aan een programma door één of meer met name genoemde natuurlijke personen, dan wel een nader aangeduide groep van natuurlijke personen, is aangegaan.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

Alle door Publiek Academie c.q. Publiek.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door een programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. bestelling bij Publiek Academie c.q. Publiek.nl. Aanvaarding kan eveneens per telefax, e-mail of internet geschieden. Aanvaarding van een aanbieding brengt voor de programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever met zich mee dat de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen worden geaccepteerd en derhalve gehouden is deze verplichtingen na te komen. Publiek Academie c.q. Publiek.nl zal vervolgens een orderbevestiging verzenden. Het al dan niet door de programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever hebben ontvangen van de orderbevestiging, laat de verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

Artikel 3 Overmacht

In geval van overmacht is Publiek Academie c.q. Publiek.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever zal hiertoe overleg gepleegd worden. Indien de seminarleider/spreker/docent/begeleider/etc. verhinderd is heeft Publiek Academie c.q. Publiek.nl het recht om een vervangende seminarleider/spreker/docent/begeleider/etc. in te zetten. Mocht het niet mogelijk zijn om een vervanger in te zetten, dan zal in onderling overleg een nieuwe datum voor het te houden seminar vastgesteld worden. Voor dat deel van de overeenkomst dat door Publiek.nl is uitgevoerd is Publiek Academie c.q. Publiek.nl pro-rato gerechtigd betaling te vorderen.

Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking; bovenmatig ziekteverzuim van personeel; elke calamiteit welke ertoe leidt dat Publiek Academie c.q. Publiek.nl niet tijdig de plaats waar de cursus gegeven moet worden kan bereiken; overheidsmaatregelen die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben; tekortkoming in de nakoming van leveranciers van Publiek Academie c.q. Publiek.nl, alsmede iedere tekortkoming in de nakoming welke niet te wijten is aan schuld van Publiek Academie c.q. Publiek.nl en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten laste van Publiek Academie c.q. Publiek.nl behoort te komen één en ander behoudens opzet/grove schuld van Publiek Academie c.q. Publiek.nl.

Artikel 4 Programmamaterialen

De organisatie en uitvoering van programma’s alsmede het opstellen van het lesmateriaal geschieden naar beste vermogen van Publiek Academie c.q. Publiek.nl. Publiek Academie c.q. Publiek.nl kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal dan wel hetgeen tijdens de programma’s (zoals: cursus, workshop, seminar, leergang, studiedag training, congres, masterclass, conferentie) is verkondigd. Publiek Academie c.q. Publiek.nl aanvaardt uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever, Publiek Academie c.q. Publiek.nl aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, waaronder voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

Het handelen door de programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever. Publiek Academie c.q. Publiek.nl is jegens de programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het cursusmateriaal.

Artikel 6 Auteursrecht, eigendom en annulering

Publiek Academie c.q. Publiek.nl behoudt zich het auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, lesmateriaal en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Publiek Academie c.q. Publiek.nl en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden. Wordt een in een offerte neergelegd aanbod door de wederpartij niet aanvaard dan zal deze de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen etc. binnen 14 dagen na datum der beslissing, franco aan Publiek.nl retourneren.

Annulering van een met Publiek Academie c.q. Publiek.nl gesloten overeenkomst is niet mogelijk, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders bepaald, of tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen. Naast annuleringskosten is in dat geval steeds een bedrag van Euro 125,– verschuldigd voor administratiekosten.

Artikel 7 Wijziging programma

Publiek Academie c.q. Publiek.nl de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch behoudt het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.

Artikel 8 Afgelasten programma

Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door Publiek Academie c.q. Publiek.nl gestelde minimumaantal ligt, is Publiek Academie c.q. Publiek.nl gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan programmadeelnemer c.q. programmaopdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de programmadeelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan de programmaopdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.