Leergang Nieuwe Lokale Democratie

26-06-2017  18:40  in Geen categorie

Denken, Delen, Doen: de gemeente als democratische werkplaats

Er is behoefte aan een ander soort gemeente. Waar burgers en bestuur elkaar vinden. Met een gemeentebestuur dat niet óver de gemeenschap gaat, maar er juist middenin staat. Want nergens meer dan in dorpen, buurten, wijken en steden ervaren we maatschappelijke tegenstellingen én maatschappelijke betrokkenheid. Juist degenen die bij de gemeente werkzaam zijn merken dat inwoners meer invloed willen in het publieke domein. Samenleven binnen de gemeente geeft bij uitstek voeding aan nieuwe democratische verhoudingen. Er kunnen andere democratische manieren ontstaan, die ‘het volk’ niet alleen vertegenwoordigen, maar vooral ook verbinden. Zodat burgers in staat zijn over wezenlijke onderwerpen met elkaar te beraadslagen en te beslissen. Op een manier die ook diversiteit en algemeen belang voldoende borgt. Een goede aansluiting tussen representatieve en participatieve democratie kan de sleutel hiertoe zijn. Met als gevolg: meer draagvlak en draagkracht voor besluiten.

Maar zo’n democratie heb je niet zomaar. Zeker niet als je de radicale omslag wilt die de ‘Commissie toekomstgericht lokaal bestuur’ van VNG en NGB bepleit in haar nota ‘Meervoudige democratie’. Daarvoor zijn andere rollen en werkwijzen nodig van iedereen in gemeenteland. Voor een vernieuwd gemeentebestuur dat bij de eigen gemeenschap past. Op maat, omdat iedere lokale samenleving behoefte heeft aan haar eigen nieuwe en vernieuwende democratische instrumenten. De leergang ‘Nieuwe lokale democratie’ biedt daartoe inspiratie en praktische handvatten.

De leergang is voor iedereen die verandering zoekt in de verhouding tussen burger en bestuur. Voor mensen met verschillende achtergronden, die in de praktijk het nieuwe samenwerken vormgeven. Vanuit gemeenten kunnen dat programmamanagers, gebiedscoördinatoren, gemeenteraadsleden, raadsgriffiers, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en strategen zijn. Vanuit de gemeenschap is het interessant voor onder meer opbouwwerkers, directieleden en toezichthouders van instellingen, bestuursleden van buurt- / wijk- / dorpsorganisaties en andere verenigingen, en voor initiatiefnemers van burgercoöperaties.

De leergang levert een half jaar lang ideeën en praktijkvoorbeelden op die in de eigen gemeenschap toegepast kunnen worden. Binnen uw eigen gemeente kunt u hiermee direct aan de slag, is ook interessant met het oog op de nieuwe raadsperiode die start in 2018. Vooraf ontvangen deelnemers een (digitale) syllabus voor de zes bijeenkomsten van 13:00 tot 17:00 uur, met drie blokjes per sessie. In de vierde en zesde sessie zijn er praktische oefeningen met deliberatie. Van alle sessies wordt de rode draad bijgehouden in het rode boekje van de leergang.

De sprekers zijn inspirerende trendsetters. Mensen die de wereld van buiten het gemeentehuis naar binnen weten te brengen, en omgekeerd. De leergang wordt begeleid (en deels verzorgd) door Jeroen van Urk MPM CMC, vanaf 1973 werkzaam in en voor gemeenten. Hij was initiatiefnemer van de eerdere kenniswerkplaats ’Gemeenteraad van de Toekomst’ en is nu betrokken bij het maatschappelijk initiatief ‘Code Oranje’ voor coöperatieve democratie.

Uitgangspunt is een groep van 30 à 40 deelnemers. Zes middagen in Utrecht van oktober 2017 t/m februari 2018, in aanloop naar de bestuursperiode na de raadsverkiezingen in maart 2018. Bij een enkel onderdeel wordt gewerkt in groepen. Estafette-deelname is mogelijk: collega’s die elkaar afwisselen per sessie (elke sessie begint met een terugblik op de vorige bijeenkomsten, zodat de rode draad herkenbaar is). Afhankelijk van beschikbaarheid (wie intekent op de hele leergang heeft voorrang) is deelname mogelijk aan één of enkele sessies. Ook is het mogelijk één of meer onderwerpen op maat te verzorgen voor groepen in de eigen gemeente. Voor maatwerk kunt u contact opnemen met de Publiek Academie.

Sprekers:

 • Eisse Kalk onder andere oud-directeur Instituut voor Publiek en Politiek, doende met inwonersinbreng vanaf jaren ’60, oprichter van Agora Europa.
 • Jornt van Zuylen projectleider Democratic Challenge VNG/BZK.
 • Hans Alberse adviseur en trainer versterking lokale democratie en o.a. ervaring als raadslid, wethouder en burgemeester en deelnemer aan de kenniswerkplaats Gemeenteraad van de Toekomst.
 • Vincent van Stipdonk raadgever en redacteur, kennismakelaar gemeenteraad & zeggenschap Democratic Challenge, bestuurslid Stichting Decentraal Bestuur, eerder o.a. werkzaam bij onderzoeksbureau SGBO/VNG.
 • Hein Albeda adviseur op het vlak van transparantie en verantwoording, was werkzaam bij de Consumentenbond en als directeur Stichting Rekenschap.
 • Joop Hofman Rode Wouw, entrepreneur bewonersparticipatie en betrokken bij burgerbegroten in meerdere gemeenten in Nederland en Vlaanderen.
 • Niesco Dubbelboer directeur Agora Europa, o.a. oud-Tweede Kamerlid, oprichter beweging voor ‘Meer Democratie’
 • Jeroen den Uyl als partner van Twynstra Gudde gericht op inspirerend leiderschap, netwerk- en alliantievorming, mede-initiatiefnemer van de beweging Daarom-doen-wij-dit voor inclusieve politieke cultuur.
 • Karin Vosters bestuurskundige, organisatie- en gespreksbegeleider, coöperatie-expert. Veel ervaring met toepassing van dialoog in democratie.
 • Frans Soeterbroek alias de Ruimtemaker voor stads- en gebiedsontwikkeling, wijkaanpak, lokale democratie vernieuwing, transitiestrategieën en overbrugging van controverses over ruimtegebruik. Drijvende kracht van netwerk van lokale stadsmakers in Utrecht.
 • Firoez Azarhoosh zelfstandig ondernemer en projectcoördinator Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie en gespecialiseerd in de vorming van communities, stedelijke vernieuwing en het ontwikkelen van nieuwe methoden voor participerende governance en coöperatieve vormen van maatschappelijke ondernemingen.
 • Marije van den Berg White Boxing, adviseur netwerkdemocratie.

Begeleiders:

 • Jeroen van Urk (zie inleiding)
 • Harry van Boven (Publiek Academie)

Locatie en lesdagen:

 • Midden van het land, donderdagen van 13.00-17.00 uur

INSCHRIJVEN

26 oktober 2017

Sessie 1: Ontwikkelen

Democratie is altijd in ontwikkeling geweest en zal dat blijven. (Hoe) kan de representatieve democratie van de verzuilde industriële samenleving van de voorbije anderhalve eeuw dienstig zijn aan de verdeelde informatiesamenleving van nu? Hoe geef je democratie vorm met een volk dat zichzelf wil vertegenwoordigen? Zonder dat een Montessorimaatschappij (overheid, help mij het zelf te doen) verwordt tot een elitedemocratie (van mensen die beter dan anderen in staat zijn tot zelf doen)?

9 november 2017

Sessie 2: Organiseren

Na de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de omgevingswet is de oriëntatie van gemeentebesturen op de gemeenschap meer dan ooit elementair voor het welbevinden daarvan. De rollen van alle betrokkenen passen zich daardoor op elkaar aan.

23 november 2017

Sessie 3: Sturen

Gemeentebestuur is meer dan ooit (be)sturen in en met het lokale netwerk van instellingen, verenigingen, ondernemers, platforms. Welke balans tussen loslaten en vasthouden zorgt voor maatschappelijke resultaten?

7 december 2017

Sessie 4: Verbinden

De VNG onderscheidt sinds vorig jaar naast de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol een vierde rol voor gemeenteraden: de verbindende rol. Het onderstreept de kanteling naar verbonden gemeentebestuur. In de vierde sessie ervaart u missie en passie om daar invulling aan te helpen geven.

11 januari 2018

Sessie 5: Uitvoeren

Burgers die werkelijk invloed op gemeentelijke uitvoering hebben blijken doorgaans heel redelijk.

De vijfde sessie geeft handvatten om inzicht van burgers te benutten.

8 februari 2018

Sessie 6: Integreren

De laatste sessie biedt kennismaking met het RaadsRuitModel: een praktisch geïntegreerd instrument voor beleids- en besluitvorming van gemeenten, dat burgers en

betekenisgevers van begin tot eind betrekt, en het gezag van raad, college en burgemeester bevestigt. Het model is een combinatie van de Dialoogmethode, Open Space (zelf onderdelen agenderen en gesprekspartners organiseren), Fishbowl (zetels reserveren voor tijdelijke

deelname door een buitenring) en Synthetron (agendapunten beargumenteerd ‘scoren’).

Investering

Wij streven naar interactie tussen overheid en samenleving. Deelname door overheidsprofessional met iemand uit een maatschappelijke organisatie bieden wij aan tegen gereduceerd tarief.

Voor de hele leergang:

Overheidsprofessional: € xxxx (p.p)

Als u per duo inschrijft dan is de prijs € xxxx (per 2 p.)

 

Per sessie (afhankelijk van beschikbaarheid):

Overheidsprofessional: € xxxx (p.p)

Per sessie als duo: € xxxx (per 2p.)

 

De bedragen zijn inclusief:

 • catering tijdens de sessies
 • digitale syllabus
 • aangeraden boeken
 • BTW

Facultatief:

 • Lunch vooraf tegen een meerprijs van € 10,00 per persoon per keer.

 

In-company training in eigen gemeente (geheel of gedeeltelijk programma): op offertebasis.

 

Meer informatie over de zes bijeenkomsten en de sprekers is te vinden op https://publiekacademie.nl/leergangnieuwedemocratie

 

INSCHRIJVEN